Verkoopsvoorwaarden

Bijzondere verkoopsvoorwaarden van de reisbemiddelaar


Artikel 1 : Prijzen
1. De prijs is aangeduid per : (bijv. : persoon, kamer, appartement).
2. De prijzen bevatten : (bijv. : vervoer heen en terug, x kg bagage per persoon, vervoer tussen de luchthaven van bestemming en de verblijfplaats, verblijf in studio, appartement of hotel met maaltijden zoals voorzien in het programma: de diensten van onze vertegenwoordiger ter plaatse, de BTW, de luchthaventaksen).
3. Niet-inbegrepen zijn : (Bijv. : kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan).
4. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
6. Aan dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, zijn altijd (bedrag) dossierkosten verbonden.
7. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van (bedrag) per dossier.
8. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op (datum) golden; op de tarieven voor het vervoer die op (datum) bekend waren, en op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand (datum). Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terug-betaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De herziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.
Artikel 2 : Formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
2. Minderjarigen dienen over een reisdocument met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen over documenten te beschikken waaruit blijkt dat zij alleen mogen reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De reisorganisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.
Artikel 3 : Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidende hostess gevraagd.
Artikel 4 : Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 5 :Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
3.  tot 60 dagen voor de afreis : 15 % van de reissom met een minimum van 15 € per persoon; van 60 tot 30 dagen voor de afreis: 25 % van de reissom met een minimum van 100 € per persoon
van 30 tot 10 dagen voor de afreis : 50 % van de reissom met een minimum van 200 € per persoon; van 8 tot 3 dagen voor afreis : 75 % van de reissom met een minimum van 250 € per persoon; minder dan 3 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding : 100 % van de reissom.
4. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijs-aanpassing. Bijv. : tot 30 dagen voor vertrek :15 € per persoon; minder dan 30 dagen : 25 € per persoon.
Artikel 6 : Aansprakelijkheid
1) De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.
2) Deze brochure werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reis-organisator aan de reisbemiddelaar worden meegedeeld.
3) De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
Artikel 7 : Klachtenregeling
1) Ter plaatse is een formulier kennisname van klacht beschikbaar bij de plaatselijke vertegenwoordig(st)er.
2) De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken logiesverstrekker en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3) Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillen-commissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (lokaliteit) bevoegd.

Bijzondere voorwaarden van de reisbemiddelaar
Ook de reisbemiddelaar is vrij bij het bepalen van zijn bijzondere voorwaarden. Zoals deze van de reisorganisator kunnen zij echter nooit tegenstrijdig zijn aan de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie en ook niet aan de wetgeving en tenslotte evenmin aan deze van de reisorganisator. Volgend ontwerp is ten titel van voorbeeld en niet bindend :
Artikel 1 : Bevoegdheden
Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.
Artikel 2 : Prijs
1) Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
2) De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten.
3) Daarenboven zijn dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan (bedrag) bijkomende dossierkosten.
Artikel 3 : Betalingen
1) Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting.
2) Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.
Artikel 4 : Formaliteiten
1) De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
2) Kinderen dienen over een identiteitsbewijs met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun beide ouders vergezeld worden, dienen een attest voor te leggen, waarop de ouders of de “thuisblijvende” ouder hun toestemming verlenen om te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
Artikel 5 : Uurregelingen
De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
Artikel 6 : Annulering en wijzigingen door de reiziger
1) Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
2) Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annuleringskosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een max. van 15 % van de reissom.
3) Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. (Bijv. : tot 30 dagen voor vertrek : 15 € per persoon; minder dan 30 dagen :25 € per persoon.)
Artikel 7 : Klachtenregeling
Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van (lokaliteit) bevoegd.

Decuyper Travel
Lic 1833
Making copy's by means of photocopy, screenprinting, or any other duplication of our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.
Webdesign & Development by DigitalMind | Powered by eXopera